سود خالص سیمان ساوه 92 درصد بیشتر شد

* روز سوم جلسات بررسی عملکرد 9 ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان با برگزاری جلسه عملکرد و بودجه سال آتی سیمان ساوه، درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

 * به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این رویداد ابتدا گزارش کمال صدیقی مدیرعامل سیمان ساوه به مدیران ارشد هلدینگ ارائه و در سیمان سفید درآمد فروش 9 ماهه به نسبت بودجه 24درصد و درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال97  به میزان 37درصد بهبود داشته است.

همچنین عملکرد درآمد فروش سیمان خاکستری ساوه هم به نسبت بودجه 32 و نسبت به دوره سال قبل 70 درصد رشد کرد.

 * بررسی سود خالص این شرکت  هم در سیمان سفید و در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه، 25درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد27درصدی می‌دهد.

همچنین سود خالص سیمان خاکستری ساوه به نسبت بودجه پیش‌بینی شده 79 درصد و نسبت به دوره 9ماهه97 هم 92 درصد افزایش داشته است.

* قابل ذکر است که در روز سوم این سلسله نشست که برای بررسی وضعیت31 شرکت تابعه برگزار می‌شود، رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان به مدت 2ساعت، عملکرد و برنامه‌های پیش روی این شرکت را بررسی کردند.