اعضای هیئت مدیره و مدیران

تصویر نام ونام خانوادگی سمت تحصیلات تماس
مجید خاموردی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دکترا 88720189
Info@SavehCement.com
نادر غفاری رییس هیئت مدیره لیسانس 88720189
سید احمد موسوی نائب رییس هیئت مدیره لیسانس 88720189
محمد رضا کهریزی عضو هیئت مدیره فوق لیسانس 88720189
غیاث الدین اولادی عضو هیئت مدیره لیسانس 88100730
محسن اصغری معاونت مالی و اداری فوق لیسانس 88100730
علیرضا براتی معاونت بازرگانی لیسانس 88729305
فرهاد نیکخواه مدیر کارخانه سیمان خاکستری لیسانس 08645221000
Nikkhah@SavehCement.com
علی اکبر قرائت مدیر کارخانه سیمان سفید فوق لیسانس 08645231000
Gharaat@SavehCement.com
×