اعضای هیئت مدیره و مدیران

تصویر نام ونام خانوادگی سمت و نوع عضویت مقطع و رشته تحصیلی تاریخ تولد خلاصه رزومه
کمال صدیقی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فوق لیسانس مدیریت 1344 دانلود رزومه
نادر غفاری رییس هیئت مدیره - غیر موظف لیسانس - برق و الکترونیک 1334 دانلود رزومه
سعید حیدری عضو هیئت مدیره - غیر موظف کارشناس - حسابداری 1339 دانلود رزومه
منوچهر زحمتکش نائب رییس هیئت مدیره - غیرموظف دکترا - حقوق 1366
مقصود پورابولی عضو هیئت مدیره - غیرموظف کارشناس - حسابداری 1346 دانلود رزومه
×