جهت شرکت در مزايده كلينكر صادراتی می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مزايده كلينكر صادراتی

اسناد شرکت در مزايده كلينكر صادراتی