سیمان سفید بنایی ساوه

سیمان سفید بنایی ساوه در رده مقاومتی 22.5 NW  با درجه سفیدی بالای 89 درصد قرار دارد و دارای خصوصیات فیزیکی بلین در محدوده 3000-3200 سانتی متر مربع بر کیلوگرم قرار دارد و درصد الک باقی مانده 90 میکرون زیر 1.8 درصد و مقاومت فشاری 28 روزه بالای 38 تولید میگردد.حداقل مقاومت فشاری این سیمان 22.5 میباشد. این سیمان سفید در کارهای بنایی بصورت بندکشی درزهای کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد.

سیمان سفید بنایی White masonry cement