سیمان پرتلند پوزولانی ساوه

سیمان پرتلند پوزولانی با نشانه (پ . پ) عرضه می گردد و از این سیمان در تولید بتن معمولی، پروژه های سد سازی، ساخت اسکله و بندرها و بتن ریزی های حجیم، سازه های دریایی، و .. استفاده می شود.

 

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه ساوه

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه با نشانه (پ . پ .و) عرضه می گردد و از این سیمان در تولید بتن معمولی، پروژه های سد سازی، ساخت اسکله و بندرها و بتن ریزی های حجیم، سازه های دریایی، و .. استفاده می شود. کم بودن حرارت هیدراتاسیون، کاهش آب انداختن بتن، افزایش چسبندگی مخلوط و در نتیجه افزایش کارآئی بتن، جلوگیری از پدیده جمع شدگی و انقباض و ترک خوردگی از دیگر خصوصیات سیمان های پوزولانی است.

سیمان پرتلند پوزولانی pozzolanic Portland cement