چشم انداز سیمان ساوه

واحد 1 (سیمان خاکستری)
بنا داریم همچنان در اولویت انتخاب مصرف کنندگان داخلی قرار داشته باشیم.

واحد 2 (سیمان سفید)
قصد داریم تا سال 1404 ، برترین برند سیمان سفید در داخل کشور و دراولویت انتخاب مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه باشیم. شایان ذکر است افق برنامه راهبردی شرکت تا سال 1404 هجری شمسی تعیین گردیده است.

 

 

ماموریت سیمان ساوه

واحد 1 (سیمان خاکستری)
ماموریت ما تولید انواع سیمان با کیفیت مطابق با نیاز مشتری با بکارگیری تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع کلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در کشور، مشارکت در عمران و آبادانی و بهبود استحکام ابنیه می باشد.

واحد 2 (سیمان سفید)
ماموریت ما تولید انواع سیمان با کیفیت، مطابق با نیاز مشتریان، با بکارگیری تکنولوژی و تجهیزات روز در خطوط تولید با بهینه سازی مستمر مصرف انرژی و حفظ محیط زیست می باشد. فلسفه وجودی ما تامین منافع کلیه ذینفعان، ایجاد اشتغال پایدار در کشور، مشارکت در عمران و آبادانی، بهبود استحکام و ارتقاء زیبایی ابنیه می باشد.