سیمان پرتلند تیپ 5 ساوه

سیمان پرتلند تیپ 5 به عنوان سيمان خاکستری یا پرتلند ضد سولفات در شرایطی که مقاومت زیاد بتن در برابر سولفات ها مورد نظر باشد ، کاربرد دارد.

سیمان پرتلند تیپ 5 Type 5 Portland cement