مهدی طالبی

رئیس هیئت مدیره

مهندس فقیهی
مهندس فقیهی

مهدی فقیهی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مقصود پور ابولی | عضو هیئت مدیره سیمان ساوه
مقصود پور ابولی | عضو هیئت مدیره سیمان ساوه

مقصود پور ابولی

عضو هیئت مدیره

امیر علی حقی نژاد | عضو هیئت مدیره سیمان ساوه
امیر علی حقی نژاد | عضو هیئت مدیره سیمان ساوه

امیرعلی حقی نژاد

عضو هیئت مدیره

غزاله تیما | عضو هیئت مدیره سیمان ساوه
غزاله تیما | عضو هیئت مدیره سیمان ساوه

غزاله تیما

عضو هیئت مدیره