سیمان پرتلند تیپ 2 ساوه

مصرف ويژه سیمان پرتلند تیپ 2 در ساخت بتن هایی است كه حرارت هيدراتاسيون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات ها به آنها در حد متوسط باشد.
سیمان پرتلند تیپ 2 Type 2 Portland cement