اطلاعات مربوط به گزارش مجامع عمومی و سالیانه شرکت سیمان ساوه را در زیر میتوانید دانلود نمایید.

صورت های مالی – سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402

گزارش تفسیری مدیریت – سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه – سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402