خط مشی سیمان ساوه

شرکت سیمان ساوه شامل دو کارخانه سیمان سفید ساوه و سیمان خاکستری زرند می باشد ، این شرکت با قابلیت تولید روزانه 1000 تن سیمان سفید و 7500 تن سیمان خاکستری در سطح کشور دارای موقعیت خاص می باشد .
این شرکت با انتخاب الگوی سيستم مدیریت یکپارچه (کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی ، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و انرژی بر اساس آخـــرین ويرايش استانداردهای OHSAS18001 , ISO 14001 , ISO 9001 و ISO 50001 ضمن تعهد به بهبود مستمر ، رعایت مسائل محیط زیستی ، رعایت موارد ایمنی ، حفاظت از سلامت همکاران و بهبود مستمر عملکرد انرژی ، انطباق با الزامات قانونی قابل کاربرد ، این استانداردها را به عنوان مدل اجرایی برای نیل به اهداف زیر انتخاب نموده است :

⦿ اهتمام به مسئولیت های اجتماعی با رویکرد کنترل مستمر و دقیق بر پیامدهای HSE در راستای پیشگیری از آسیب ها ، بیماری و آلودگی های زیست محیطی
⦿ افزایش و ارتقاء تعهد ، دانش فنی و توانمندیهای تخصصی پرسنل
⦿ بهبود مستمر فرآیندها در جهت افزایش رضایت ذینفعان
⦿ تخصیص بهینه منابع در جهت کاهش مصارف انرژی ویژه ، افزایش راندمان تولید و حفظ و بهبود کیفیت محصول
⦿ مدیریت هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده
⦿ بهینه سازی مصرف انرژی از طریق بررسی ، ارتقاء ، جایگزین نمودن و يا خريد تجهیزات با بازده انرژی بیشتر
⦿ ضمن تعهد به پیروی از الزامات قانونی مرتبط ، تحقق اهداف فوق و بازنگری دوره ای در جهت بهبود مستمر اثر بخشی سیستم های استقرار يافته مذکور ، این خط مشی را در دسترس عموم قرار داده و انتظار می رود که با درک آن توسط همکاران و طرفهای ذینفع تحقق این امر میسر گردد .