سیمان پرتلند مرکب الف-32/5 ساوه

سیمان پرتلند مرکب در تهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند تیپ 325-1 بکار می رود ، قابلیت کاربرد دارد. نرخ هیدراسیون این سیمان در مقایسه با سیمان پرتلند نوع یک می تواند کندتر باشد .
سیمان پرتلند مرکب Composite Portland cement