جهت شرکت در مزایده کلینکر تیپ2 در حجم 400 هزار تن می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مزایده کلینکر تیپ2 در حجم 400 هزار تن

 

اسناد مزایده کلینکر تیپ2 در حجم 400 هزار تن