جهت شرکت در مناقصه آهن آلات استیل نوبت سوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه آهن آلات استیل نوبت سوم

 

اسناد شرکت در مناقصه آهن آلات استیل نوبت سوم