جهت شرکت در مناقصه اجرای ساختمان استخر می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه اجرای ساختمان استخر

 

اسناد شرکت در مناقصه اجرای ساختمان استخر