جهت شرکت در مناقصه اجرای عملیات ساختمانی می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه اجرای عملیات ساختمانی

اسناد مناقصه اجرای عملیات ساختمانی