جهت شرکت در مناقصه اجرا و پیاده سازی مراکز داده به همراه خرید تجهیزات می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه اجرا و پیاده سازی مراکز داده به همراه خرید تجهیزات

 

اسناد شرکت در مناقصه اجرا و پیاده سازی مراکز داده به همراه خرید تجهیزات