جهت شرکت در مناقصه احداث ساختمان می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه احداث ساختمان

 

اسناد شرکت در مناقصه احداث ساختمان