جهت شرکت در مناقصه احداث سيلوی سه سيمان سفيد نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه احداث سيلوی سه سيمان سفيد نوبت دوم

اسناد شرکت در مناقصه احداث سيلوی سه سيمان سفيد نوبت دوم