جهت شرکت در مناقصه استخراج آهک و مارن می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه استخراج آهک و مارن

 

اسناد شرکت در مناقصه استخراج مارن

 

اسناد شرکت در مناقصه استخراج آهک