جهت شرکت در مناقصه استخراج سنگ آهک از معدن مرجمک می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه استخراج سنگ آهک از معدن مرجمک

اسناد شرکت در مناقصه استخراج سنگ آهک از معدن مرجمک