جهت شرکت در مناقصه استخراج معدن مرجمک می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه استخراج معدن مرجمک

 

اسناد شرکت در مناقصه استخراج معدن مرجمک