جهت شرکت در مناقصه اندازه گيری عوامل زيان آور نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد مناقصه اندازه گيری عوامل زيان آور نوبت دوم

 

آگهی مناقصه اندازه گيری عوامل زيان آور نوبت دوم