جهت شرکت در مناقصه انتخاب پيمانكاری اندازه گيری عوامل زيان آور می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه انتخاب پيمانكاری اندازه گيری عوامل زيان آور

 

اسناد شرکت در مناقصه انتخاب پيمانكاری اندازه گيری عوامل زيان آور