جهت شرکت در مناقصه بارگيرخانه نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه بارگيرخانه نوبت دوم

اسناد شرکت در مناقصه بارگيرخانه نوبت دوم