جهت شرکت در مناقصه بارگيری و حمل و جابجایی داخلی می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه بارگيری و حمل و جابجایی داخلی

 

اسناد شرکت در مناقصه بارگيری و حمل و جابجایی داخلی