جهت شرکت در مناقصه بارگیرخانه کارخانه سیمان خاکستری می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه بارگیرخانه کارخانه سیمان خاکستری

اسناد شرکت در مناقصه بارگیرخانه کارخانه سیمان خاکستری