جهت شرکت در مناقصه تعمير يک دستگاه الكتروموتور 4670 كيلووات می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد مناقصه تعمير يک دستگاه الكتروموتور 4670 كيلووات