جهت شرکت در مناقصه جرثقیل 60 تن می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه جرثقیل 60 تن

 

مستندات شرکت در مناقصه جرثقیل 60 تن