جهت شرکت در مناقصه حمل و بارگيری آهک توسط ماشين آلات شركت می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی مناقصه حمل و بارگيری آهک توسط ماشين آلات شركت

اسناد مناقصه حمل و بارگيری آهک توسط ماشين آلات شركت