جهت شرکت در مناقصه حمل و جابجايی داخلی کارخانه سيمان سفيد می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه حمل و جابجايی داخلی کارخانه سيمان سفيد

 

اسناد شرکت در مناقصه حمل و جابجايی داخلی کارخانه سيمان سفيد