جهت شرکت در مناقصه حمل و جابه جایی مواد اولیه و کلینکر می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه حمل و جابه جایی مواد اولیه و کلینکر

 

اسناد شرکت در مناقصه حمل و جابه جایی مواد اولیه و کلینکر