جهت شرکت در مناقصه حمل گازوئیل و مازوت می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه حمل گازوئیل و مازوت

اسناد شرکت در مناقصه حمل گازوئیل و مازوت