جهت شرکت در مناقصه خريد آسياب سيمان و سپراتور می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد مناقصه خريد آسياب سيمان و سپراتور

 

آگهي مناقصه خريد آسياب سيمان و سپراتور

 

مشخصات فنی مناقصه آسياب سيمان و سپراتور