جهت شرکت در مناقصه خريد آسياب گلوله ای و سپراتور نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد مناقصه خريد آسياب گلوله ای و سپراتور نوبت دوم