جهت شرکت در مناقصه خريد جرثقيل 25 تن می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد جرثقيل 25 تن

 

اسناد شرکت در مناقصه خريد جرثقيل 25 تن