جهت شرکت درمناقصه خريد دستگاه تصفيه می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد دستگاه تصفيه

 

اسناد شرکت در مناقصه خريد دستگاه تصفيه