جهت شرکت در مناقصه خريد دستگاه CNC می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی مناقصه خريد دستگاه CNC

 

برگ شرایط شرکت در مناقصه خريد دستگاه CNC