جهت شرکت در مناقصه خريد ساچمه ريكوپراتور می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

برگه شرایط شرکت مناقصه خريد ساچمه ريكوپراتور

 

آگهی مناقصه خريد ساچمه ريكوپراتور