جهت شرکت در مناقصه خريد سرند فلزی می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد سرند فلزی

اسناد شرکت در مناقصه خريد سرند فلزی