جهت شرکت در مناقصه خريد سنگ آهک می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد سنگ آهک

 

اسناد شرکت در مناقصه خريد سنگ آهک