جهت شرکت در مناقصه خريد سه تيپ ميلگرد می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد سه تيپ ميلگرد

اسناد شرکت در مناقصه خريد سه تيپ ميلگرد