جهت شرکت در مناقصه خريد كارتهای الكترونيكی اينترفيس OPEN7 می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد كارتهای الكترونيكی اينترفيس OPEN7

اسناد شرکت در مناقصه خريد كارتهای الكترونيكی اينترفيس OPEN7