جهت شرکت در مناقصه خريد مدول ريكوپراتورمی توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

 

آگهی شرکت در مناقصه خريد مدول ريكوپراتور

 

اسناد شرکت در مناقصه خريد مدول ريكوپراتور