جهت شرکت در مناقصه خريد نوار نقاله می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد نوار نقاله

 

اسناد شرکت در مناقصه خريد نوار نقاله