جهت شرکت در مناقصه خريد یک دستگاه ترانسفورماتور 1600KVA نوبت دوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

اسناد مناقصه خريد یک دستگاه ترانسفورماتور 1600KVA نوبت دوم