جهت شرکت در مناقصه خريد یک دستگاه درايو كنترل تكنیک و متعلقات می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد یک دستگاه درايو كنترل تكنیک و متعلقات

اسناد شرکت در مناقصه خريد یک دستگاه درايو كنترل تكنیک و متعلقات