جهت شرکت در مناقصه خريد 13 تيپ آهن آلات می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد 13 تيپ آهن آلات

 

اسناد شرکت در مناقصه خريد 13 تيپ آهن آلات