جهت شرکت در مناقصه خريد 13 قلم آهن آلات می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی شرکت در مناقصه خريد 13 قلم آهن آلات

 

اسناد شرکت در مناقصه خريد 13 قلم آهن آلات