جهت شرکت در مناقصه خرید آسیاب سیمان گلوله ای و سپراتور نوبت سوم می توانید نامه های زیر را دانلود نمایید.

آگهی و شرایط مناقصه خرید آسیاب سیمان گلوله ای و سپراتور نوبت سوم